reklama

Czym jest towar w Usa?
towarTrendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
345aca53
duze

towaros

A A A

Przetwory przemysłu fermentacyjnego

Wiadomości ogólne Ujęcia klasyfikacyjne artykułów spożywczych i samego prze- mysłu spożywczego natrafiają na trudności ze względu na wiele możliwych kryteriów klasyfikacyjnych (surowce, metody techno- logiczne, produkt końcowy itp.). Tradycyjnie jednak do przemysłu fermentacyjnego, ze względu na podobieństwo procesów techno- logicznych zalicza się przemysł spirytusowy, słodowniczo-piwo- warski, winiarski i octowy. O umowności tego podziału może świadczyć fakt, że procesy fermentacyjne nie stanowią wyłączności branż wchodzących do tak zakwalifikowanego przemysłu fermen- tacyjnego, gdyż spotykamy się z nimi w piekarstwie, kwaszarnic- twie warzyw, w produkcji sfermentowanych napojów mlecznych i innych. , Najważniejsze działy przemysłu fermentacyjnego, tj. produk­cja spirytusu, piwa i wina, opierają się na fermentacji alkoholo­wej, w której wykorzystuje się biologiczne właściwości (funkcje życiowe) drożdży, które w odpowiednich warunkach przetwarzają cukry na alkohol etylowy i dwutlenek węgla. Podstawowym więc produktem końcowym o charakterze konsumpcyjnym jest alkohol etylowy, występujący w tych produktach w różnym stężeniu. Spożywanie, nawet doraźne, alkoholu etylowego wywołuje uje- |mne skutki, a nadużywanie oraz długotrwale używanie napojów alkoholowych niszczy organizm ludzki. Skutki picia alkoholu są różnorodne i wielostronne. Zajmuje się tymi zagadnieniami litera­tura naukowa oraz popularna. Dla ogólnej orientacji podaje się w skrócie najważniejsze skutki, jakie wywołuje używanie alko­holu etylowego: — zmniejszenie sprawności umysłowej i fizycznej, zaburzenia w czynnościach układu nerwowego, przewodu po­karmowego oraz przemiany materii, ponadto powstawanie cho­rób układu krążenia (chorób wieńcowych — zawału serca), alkoholizm przewlekły powoduje min. nieżyt żołądka, cho­roby wątroby, miażdżycę tętnic, alkoholowe zapalenie wieloner-wowe i szereg chorób psychicznych. | Alkoholizm jest chorobą społeczną, której skutki zaznaczają się w życiu rodzinnym, pracy zawodowej i prowadzą do degrada­cji społecznej alkoholików. Zwalczanie alkoholizmu ma u nas róż­ne formy; ogranicza się sprzedaż napojów alkoholowych, uświa­damia społeczeństwo itp.