reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
ekologiczne środki czystości


Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
http://mix.waw.pl/budowa-hal-produkcyjnych.html
duze

towaros

A A A

Przechowalnictwo i konserwacja jaj w skorupach

W zakres przechowalnictwa jaj w skorupach wchodzi ich składowanie w chłodniach, a jaja w taki sposób utrwalane nazy­wają się jajami chłodniczymi. Ogólnie przez jaja chłod­nicze rozumie się jaja przechowywane w chłodniach (komorach chłodniczych) dłużej niż 30 dni. Temperatura w chłodniczym prze­chowywaniu jaj waha się zazwyczaj od —1 do 0°C, a okres skła­dowania wynosi 6—7 miesięcy, przy czym najmniejszym zmianom ulegają jaja przechowywane przez 3 do 4 miesięcy. Zmiany jakoś­ciowe w jajach składowanych w chłodniach polegają na ich sta­rzeniu się, lecz dzięki warunkom chłodniczym proces ten prze­biega w tempie znacznie zwolnionym. Jaja chłodnicze składowane ponad 4 miesiące nabierają już wyraźniejszego zapachu „chłod­niczego". Wymagania jakościowe dla jaj chłodniczych klasy rynkowej są następujące: skorupa: o normalnym kształcie, nieuszkodzona, o czystym wyglądzie, bez obcych zapachów; dopuszcza się skorupę przybru­dzoną i zniekształconą; komora powietrzna: głęboka do 12 mm; dopuszcza się ko­morę powietrzną jaśniejszą w stosunku do pozostałej treści jaja oraz drgającą, z zatokami lub dowolnie ruchomą; białko: przejrzyste; dopuszcza się rozrzedzenie; żółtko: widoczne, ruchliwe; dopuszcza się spłaszczone i po­większone; tarczka zarodkowa: niewidoczna; dopuszcza się słabo wi­doczną; obce ciała: dopuszcza się pojedyncze, o średnicy nie więk­szej niż 3 mm; Konserwowanie jaj w wodnym roztworze wodorotlenku wa­pniowego (w tzw. wodzie wapiennej) ma obecnie minimalne zna­czenie, jeżeli chodzi o jaja rynkowe i jest formą zanikową. Powo­dem tego jest przede wszystkim obniżona jakość jaj wapnowanych i ograniczona ich przydatność spożywcza. Konserwowanie jaj przez zanurzanie ich i przechowywanie w wodzie wapiennej ma pewne znaczenie w klasie jaj przemysłowych. Z innych sposobów przedłużania trwałości jaj w skorupach na wzmiankowanie zasługuje olejowanie jaj oraz powlekanie skoru­py tworzywami sztucznymi. Olejowanie jaj jest sposobem wprowadzanym u nas na razie na małą skalę. Polega ono na pokrywaniu całego jaja lub jego części olejem jadalnym, którego warstwa izoluje towar od wpły­wów zewnętrznych, a w szczególności uniemożliwia lub utrudnia wymianę gazów i wody między treścią jaja i otaczającym środo­wiskiem. Olejowanie jaj może być przeprowadzane przez krótkie zanurzanie ich w podgrzanym oleju jadalnym (sposób mniej prak­tyczny) oraz przez opryskiwanie przy użyciu ręcznego lub mecha­nicznego urządzenia (najlepiej aerozolem olejowym). Metoda ole-jowania jest skuteczna, ale nadaje się tylko do jaj stosunkowo krótko przechowywanych i całkiem świeżych i zaleca się jej sto­sowanie w lecie, tj. w okresie wysokich temperatur tak ujemnie wpływających na jakość jaj. Przy dłuższym przechowywaniu jaj olejowanych występują wady smakowo-zapachowe. W dziedzinie powlekania jaj tworzywami sztucznymi prowa­dzone są próby i badania naukowe. Chodzi bowiem o dobór two­rzyw sztucznych obojętnych dla-pracowników przeprowadzających ten zabieg oraz konsumentów, ponadto o takie tworzywa, które dawać będą powłoki (błony) bardzo szybko wysychające, nie wpły­wające ujemnie na wartość smakowo-zapachową jaj konsumpcyj­nych. Przeprowadza się próby z polistyrenem, tworzywami poli­winylowymi i innymi. Poza tym rozważa się i czyni się też próby osłonkowania opakowań z jajami przy użyciu folii tworzyw sztucz­nych i utrzymywaniu jaj osłonkowanych w atmosferze wzboga­conej w dwutlenek węgla itp.