reklama

Czym jest towar w Usa?
towarTrendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?

duze

towaros

A A A

Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w obrocie owocami

W obrocie owocami spotyka się szereg różnych terminów fa­chowych, które wymagają krótkiego wyjaśnienia. Szczegółowo omówione są one w normie: BN-64/9100-01 — Nazwy i określenia w sadownictwie. Na podstawie tej właśnie normy dokonany zo­stanie wybór stosowanej terminologii i jej objaśnienie. Gatunek — przez to pojęcie w obrocie owocami rozumie się grupę owoców pochodzących z roślin jednego gatunku, np. jabłko, gruszka, wiśnia, śliwka, morela, truskawka. Odmiana — grupa owoców pochodzących z roślin jednej odmiany (identycznych pod względem wielu cech), np. Lipcówka Kolorowa, Antonówka Zwykła, Węgierka Zwykła, Koksa Poma­rańczowa. Wybór lub klasa jakości — zespół cech określających jakość według obowiązujących norm (Polskiej Normy, norm bran­żowych). Partia owoców — owoce jednego gatunku i jednego wyboru, jednolite odmianowo, w jednakowym opakowaniu lub luzem, przedstawione jednorazowo do odbioru (to określenie szcze­gólnie jest ważne dla magazynierów). Dojrzałość zbiorcza owoców — stan owoców, w którym są one zupełnie wykształcone i wyrośnięte, wybarwio-ne, szypułka ich łatwo odrywa się od gałązki i w którym zebrane osiągną najwyższą smakowitość, najładniejszy wygląd i jedno­cześnie będą się przechowywały jak najdłużej. Dojrzałość konsumpcyjna owoców — stan owo­ców, w którym osiągnęły one najwyższą smakowitość. Dojrzałość handlowa owoców — stan owoców w okresie od początku dojrzałości zbiorczej do końca dojrzałości konsumpcyjnej. Transpiracja — wydzielanie wody przez owoce w posta­ci pary (proces ten jest powodem więdnięcia owoców). Wielkość owocu — rozmiar owocu wyrażony średnią mierzoną w najszerszym miejscu owocu prostopadle do linii bieg­nącej od szypułki do kielicha. Nalot woskowy na owocach — naturalna warstwa substancji woskowych i olejowych na powierzchni skórki, chro­niąca owoce przed nadmierną utratą wody. Owoce zagrzybione — owoce z plamami pochodzenia grzybowego na powierzchni owoców. Sortowanie i kalibrowanie owoców: sortowa­nie — dzielenie na grupy w zależności od ich jakości; kalibrowanie — dzielenie na grupy w zależności od ich wielkości (obecnie za pomocą kalibrownic — specjalnych przyrządów lub maszyn). System układania owoców — sposób układania owoców w opakowaniu; rozróżnia się system rzędowy, naprze-mianległy i po przekątnej (diagonalny). Napełnianie* owoców do opakowań bez ich układania nazywa się nasypem. Skrzynka lita i żeberkowa: lita — bez odstępów pomiędzy deskami; żeberkowa — z odstępami. Podłoga ażurowa — podłoga ze szczeblin drewnianych, między którymi pozostawia się odstępy; ułożona jest w pewnej odległości nad podłogą właściwą (dotyczy magazynów, przecho­walni owoców).