reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
osłonki do kiełbasy


Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
Oliwa z oliwek sprzedaż internetowa
duze

towaros

A A A

Ogórki

Ogórek jest rośliną jednoroczną. Odmiany ogórka w zależności od sposobu uprawy dzieli się na: szklarniowe (Poznański, Nochowski) o kształcie cylindrycz­nym z krótką szyjką lub bez szyjki, albo o kształcie wydłużonym ze słabo zaznaczoną szyjką lub bez szyjki, inspektowe (Warszawski) o kształcie eliptyczno-wydłużo-nym i zaokrąglonych końcach, Odmiana Kształt cebuli Zabarwienie cebuli Zasychanie szczypioru Piętka Rawska kulisty luk owalny 1 słomkowe do brązowo-1 żółtego najwcześniej sze, równo­mierne 1 równa lub nie­co wy- 1 stająca Wolska Hoser kulistorom boidalny •słomkowożółte lub sło-- mkowe, do 30% słom- koworóżowe i brązo-1 woróżowe późne, równo­mierne słabo 1 wysta­jąca lub j równa Wolska Ulrich kulisty słomkowożółte (do 46%) do brązowożółte-1 go, często słomkoworó-żowe i brązoworóżowe (do 30%) 1 wczesne, rów­nomierne jw. Wolska Selecta kulistorom-boidalr.y słomkowe do brązowo-źółtego z odcieniem ró­żowym do 20% wczesne bar­dzo równo­mierne jw. Wolska Freege kulisty słomkowożółte, jasno-brązowe do brązowo-zółtego, może być do 30% słomkoworóżowe nieco później­sze (niż Selec­ta), bardzo równomierne jw. Wolska Chodów kulisty, dość dużo owalnych słomkowożółte do bra-zowożółtego, różowe do 25% nieco później­sze, nierów­nomierne jw. Wolska Czerniaków kulisty słomkowe lub słomko­wożółte do brązowożół-tego, może być do 40% słomkoworóżowe wczesne, rów- 1 nomierne jw. Wolska Szepieto- wska kulisty lub owalny i słomkowe lub słomko­wożółte, może być do 30% słomkoworóżowe wczesne, do­bre i równo- 1 mierne jw. Żytawska spłaszczony! ub płasko-okrągły słomkowe do słomko-wożółtego, rzadziej brązowożółte, może być do 20% słomkoworóżo­we wczesne równomierne 1 prze­ważnie wysta­jąca - . Tabela2 v k-^jou , • ^rozpoznawcze odmian cebuli (wg E. Kołakowska „Charakterystyka odmian roślin uprawnych") ' Rys. 9. Popularne odmiany ogórków gruntowych: a) Monastyrski, b) Trocki, c) Delikates 3) gruntowe (Monastyrski, Delikates, Warszawski, Ulriche, Trocki, Smolicki) o kształcie cylindrycznym lub walcowatym, zwężającym się w kierunku części przykielichowej (rys. 9). Odmiany gruntowe ogórków dzieli się w zależności od główne­go ich przeznaczenia (przydatności) na konserwowe, kwaszeniaki i sałatkowe. Niektóre odmiany mogą wykazywać łączne przewod­nie zastosowanie, np. odmiana Monastyrski użytkowana jest jako konserwowa i do kwaszenia, a Delikates — jako sałatkowa i do kwaszenia. Według normy rozróżniamy trzy rodzaje ogórków: S — ogórki do spożycia w stanie świeżym i do mrożenia, KO — ogórki kon­serwowe, KW — ogórki kwaszeniaki. Ogólnie ogórki powinny być świeże, nie zwiędnięte, zdrowe, bez uszkodzeń i śladów chemicznych środków ochrony roślin, o barwie typowej dla odmiany, o komorach nasiennych bez pu­stych przestrzeni oraz wolne od zanieczyszczeń mineralnych. Cechy dyskwalifikujące: oznaki zaparzenia, całkowite zwiędnięcie, zaple-śnienie, nadgnicie. Ćwiczenie Przeprowadzić ogólną ocenę jakościową ogórków na podstawie danych zawartych w tekście podręcznika. Przy bardziej i egółowym badaniu (od­biorze jakościowym) należy się dodatków , posłużyć normą: PN-73/R-75359.