reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
Dentysta
Szkolenia menedżerskie

Trendy w polsce zloto


kontenery handlowe

CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
Testy Alkoholi
duze

towaros

A A A

Grzyby handlowe

Przez grzyby handlowe rozumie się gatunki grzybów jadalnych dopuszczalne do obrotu handlowego. Zgodnie z odpowiednim roz­porządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dozoru sanitarnego nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów, dopuszczono u nas do handlu tylko 31 gatunków grzybów, które mogą być sprzeda­wane w stanie świeżym. Ostatnio ujednolicono też nazewnictwo grzybów, gdyż stosowanie różnych nazw dla tych samych grzybów utrudniało obrót handlowy, rozpoznawanie grzybów, sprawozdaw­czość itp. Poniżej podaje się niektóre pozycje spisu obecnie dopusz­czonych grzybów do obrotu handlowego. W spisie używa się ich nazw, które złożone są z dwóch wyrazów: pierwszy oznacza rodzaj, a drugi gatunek, a ponadto w nawiasach podaje się różne inne naz­wy (również ludowe) dotychczas stosowane. Ze względu na ogólną wartość użytkową, na którą składa się smak, zapach, przydatność do przerobu (przemysłowego i domo­wego), wygląd zewnętrzny, masowość występowania i możliwość transportu — wyróżnia się umownie grzyby o pierwszorzędnej wartości i drugorzędnej wartości. Do pierwszej grupy zalicza się następujące gatunki grzybów: borowika szlachetnego, pieprznika jadalnego, mleczaja rydza, gąskę żółtą i pieczarki. Do drugiej grupy zalicza się grzyby o wysokiej wartości smakowo-zapachowej, ale występujące w ograniczonej ilości (np. smardze), grzyby o mniejszej wartości smakowo-zapachowej, grzy­by trudno znoszące transport oraz grzyby o mniejszej wartości przetwórczej. Tak więc wszystkie grzyby jadalne dopuszczone do obrotu, poza wymienionymi poprzednio, zalicza się do-tej obszernej grupy.