reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
pizzeria wrocław


Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
sztućce w walizce
duze

towaros

A A A

Charakterystyka miodu

Miód pszczeli jest to produkt naturalny, wytwarzany przez pszczoły z nektaru roślinnego i spadzi. Nektar jest zagęszczonym sokiem występującym w nektarnikach kwiatowych i pozakwiato-wych (np. na ogonkach liściowych). Zawartość cukrów w nekta­rze waha się. w granicach od 10°/o do 70%. Rośliny miododajne odznaczają się obficie wydzielanym nektarem zwykle o znacznym stężeniu cukrów. Do roślin miododajnych należą np.: lipa, grocho­drzew (akacja biała), gryka, rzepak, koniczyna biała, wrzos. S p a d ź jest to sok roślinny przerobiony przez owady, głównie mszyce, które odżywiając się sokiem surowym pobierają z niego głównie substancje białkowe, a cukry wydzielają w postaci zagęsz­czonej. Spadź w stosunku do nektaru bogatsza jest w sole mineral­ne, kwasy organiczne i enzymy. Zebrane surowce wzbogaca pszczoła własnymi wydzielinami (kwasami organicznymi, enzymami), składa do plastrów, w których miód dojrzewa i zagęszcza się. Dojrzały miód, gdy co najmniej 3/4 komórek plastra jest zasklepić na (pokryta woskiem), wydzielany jest z plastrów przez wirowanie i po sklarowaniu może być prze­lewany do opakowań handlowych (szczelnie zamykanych). W cza­sie dojrzewania następuje m.in. przemiana cukrów bardziej złożo­nych na proste, zharmonizowanie smaku i zapachu oraz zagęszcze­nie miodu, czyli odparowanie nadmiaru wody. Skład chemiczny miodu wykazuje wahania, w zależności od surowców, czyli pochodzenia. Orientacyjnie można przyjąć na­stępującą proporcję składników: cukrowce (głównie glukoza, fruktoza, w małej ilości sacharoza, a poza tym dekstryny) 72 do 82% woda 18. do 20% białka 0,3 do 0,5% sole mineralne 0,3 do 1% inne składniki: kwasy organiczne, olejki eteryczne, niewielkie ilości witamin, głównie z grupy B, enzymy i inne; specyficzny składnik miodu: inhibina (substancja białkowa) działająca konser­wująco na miód, o właściwościach bakteriostatycznych w organiz­mie ludzkim. Miod w stanie ciekłym, jako gęsty syrop nazywa się patoką, a miód skrystalizowany k r u p c e m. Wszystkie miody wcześniej Czy później krystalizują, przy czym to normalne zjawisko zależy cd szeregu czynników, np. dojrzałości miodu, jego składu chemi­cznego, temperatury. Na przykład dojrzały miód rzepakowy kry­stalizuje bardzo szybko, miód akacjowy krystalizuje wolno, a mio­dy spadziowe krystalizują najwolniej. Skład chemiczny wywiera też wpływ na formę i postać skry­stalizowanego miodu. Konsystencja i struktura miodów skrystali­zowanych może być grubo- i drobnoziarnista, piaskowata, mazista, włóknista itp. Jako opakowanie miodów handlowych mogą służyć pojemniki szklane (oprócz butelek), z tektury impregnowanej, tworzyw sztu- cznych i inne. Najczęściej stosowanym opakowaniem detalicznym są słoje. Powinny być one zaopatrzone w etykietę oraz banderolę przechodzącą przez nakrętki (otwarcie opakowania powoduje uszkodzenie banderoli). Etykieta powinna zawierać nieco odmienne dane niz na bardzo wielu artykułach spożywczych, a mianowicie: nazwę produktu, odmianę miodu, numer normy, wagę netto, nazwę i adres wyko­nawcy rozlewu, datę rozlewu i cenę detaliczną. Miód należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i lekko przewiewnych, wolnych od obcych zapachów i szkodników oraz za­bezpieczonych przed dostępem owadów (pszczół, much i in.). Ze względu na pochodzenie (surowiec) rozróżnia się następu­jące odmiany miodu: miód nektarowy rzepakowy — NR, miód nektarowy lipowy — NL, miód nektarowy gryczany — NG, miód nektarowy wrzosowy — NW, vo-spadziowy —- NS. miód nektarowy wielokwiatowy — NK (jest to odmiana naj- częściej spotykźi.a w obrocie towarowym), miód spadzdoi/y — S, | miód nektaro