CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
http://www.rolsun.com.pl/zaluzje/wewnetrzne/aluminiowe.html
duze
tłumacz przysięgły poznań
towaros

A A A

Charakterystyka cukru

Charakterystyka cukru składzie chemicznym około 99,8% sacharozy, reszta przypada na bardzo nieliczne sole mineralne, inne cukrowce i wodę. Cukier biały (konsumpcyjny) produkowany jest w postaci kry­ształu. Ze względu na wielkość kryształów wyróżnia się nastę­pujące sortymenty: kryształ gruby KG (przesiew przez sita o długości oczek kwadratowych 3,15 mm i pozostałość na sicie o długości boków oczek 1,6 mm nie mniejsza niż 85%); kryształ średni KS (parametry: przesiew przez sita 1,6 mm, pozostałość na sicie 0,71 mm co najmniej 85%); kryształ drobny KD (parametry: przesiew przez sita 0,71 mm, pozostałość na sicie 0,28 mm nie mniej niż 85%); — grysik Kgr (przesiew przez sita 0,28 mm); — kryształ niesegfegowany — o granulacji nie znormalizowa­nej. Cukier rafinowany-(rafinada), a więc produkt otrzymany przez dodatkowe oczyszczenie, przefiltrowanie i wykrystalizowanie wy­stępuje w następujących asortymentach: kostka lana R-KoL (o kształcie prostopadłościanu); kostka prasowana R-KoP (o kształcie prostopadłościanu); kryształ lux K-4ux (przesiew przez sita 3,15 mm, nie mniej­sza niż 85%, z tym że w pozostałości dopuszcza się tylko kryształ gruby); kryształ gruby, średni i drobny — o granulacji jak przy cu­krze białym konsumpcyjnym (te same parametry); — kryształ grysik (przesiew jak poprzednio). Cukier jest artykułem trwałym w przechowywaniu. Wymaga przede wszystkim pomieszczenia:wolnego od obcych zapachów oraz suchego, gdyż jest higroskopijny i po zawilgoceniu trwale się zbry- la. Optymalne warunki przechowywania są następujące: termpe- ratura od 15 do 18°C, wilgotność względna powietrza do 65%. iCu- kier powinien być składowany na podestach (drewnianych podkła- dach), z dala od drzwi i okien i ok. 0,7 m od ścian. Worki z cukrem układa się w stosy (sztaple) do 12 sztuk w górę, pozostawiając mię- dzy nimi wolne przejścia. i | Cukier uważa się za jeden z najczystszych jednoskładnikowych przetworów przemysłu spożywczego. Zawiera on bowiem w swOim